Przywróćmy Dzieciom Uśmiech

Celem akcji „Przywróćmy Dzieciom Uśmiech” jest pomoc dzieciom przebywającym w rodzinnych domach dziecka ...

Wolontariat

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszem ...

Wygraj Wesele Marzeń

Uwaga ZAKOCHANI! Planujecie ślub waszych marzeń? Trafiliście idealnie. Przygotowaliśmy dla Was konkurs pod nazwą „Wygraj Wesele Marzeń” ...

Przemysław Saleta też pomaga

Przemysław Saleta, były mistrz Europy wrócił na ring, żeby stoczyć charytatywną walkę z Jackiem Jaśkowiakiem, prezydentem ...

Zamiast Kwiatów Uśmiech Dziecka

Coraz częściej młode pary stające na ślubnym kobiercu rezygnują z kwiatów otrzymywanych w dniu ślubu od gości na rzecz innych symbolicznych ...

Previous Next
Przywróćmy Dzieciom Uśmiech Przywróćmy Dzieciom Uśmiech
Wolontariat Wolontariat
Wygraj Wesele Marzeń Wygraj Wesele Marzeń
Przemysław Saleta też pomaga Przemysław Saleta też pomaga
Zamiast Kwiatów Uśmiech Dziecka Zamiast Kwiatów Uśmiech Dziecka

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu „Wygraj wesele marzeń” Organizatorem konkursu „Wygraj Wesele Marzeń” jest Fundacja Przyjazny Świat Dziecka, z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 63, lok. 2, KRS: 0000372692, REGON: 142838500 NIP: 5272649409. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Regulamin konkursu „Wygraj wesele marzeń”


§ 1
Organizator


Organizatorem konkursu „Wygraj Wesele Marzeń” jest Fundacja Przyjazny Świat Dziecka, z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 63, lok. 2, KRS: 0000372692, REGON: 142838500 NIP: 5272649409. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.


§ 2
Uczestnicy


1. Konkurs ma charakter otwarty. W Konkursie mogą wziąć udział pary, które mają zamiar i mogą zawrzeć związek małżeński zgodnie z polskim prawem, zamieszkałe na ternie Polski.
2. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem niniejszego Konkursu, w tym w celu nawiązania kontaktu z właścicielem danych oraz w celach marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wglądu do własnych danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych jest Fundacja Przyjazny Świat Dziecka, z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 63, lok. 2.
3. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona u Organizatora na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca z Organizatorem w okresie trwania Konkursu na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło i  umowy zlecenia). Za członka rodziny pracownika Organizatora uważa się jego małżonka, dzieci, rodziców i rodzeństwo oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.
5. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację nadesłanych zdjęć, imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania oraz opisu określonego w § 3, pkt 6 niniejszego Regulaminu.


§ 3
Zasady Konkursu


1. Celem Konkursu jest wybór najsympatyczniejszych par narzeczonych, spośród zgłoszonych do udziału w Konkursie.
2. Konkurs będzie trwał od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 lipca 2018 r.
3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie www.przyjaznyswiat.org.pl w dniu 10 sierpnia 2018 r.
4. Warunkiem udziału w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
b) wysłanie zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 5 i 6,
c) przeprowadzenie w czasie ślubu akcji „Zamiast Kwiatów Uśmiech Dziecka”.    link do akcji
5. Aby zgłosić się do konkursu, należy wysłać zgłoszenie na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisując w temacie wiadomości „Wygraj Wesele Marzeń”.
6. Zgłoszenie powinno zawierać:
 - imiona i nazwiska narzeczonych, miejscowości zamieszkania i numery telefonów,
- datę ślubu
- od jednego do trzech zdjęć pary,
- krótki opis historii waszej znajomości.
- akceptację regulaminu („Akceptuję Regulamin Konkursu”).
7. Zgłoszenia można wysyłać w dniach od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 lipca 2018 r.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń i podanych w nich danych.
9. Uczestnicy Konkursu oświadczają, że są właścicielami praw autorskich do nadesłanych zdjęć.
10. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia nieprawdziwe.


§ 4
Wyłonienie zwycięzców i przyznanie nagród


1. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową.
2. W Konkursie zostanie nagrodzonych 8 par narzeczonych.
3. Komisja konkursowa, spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu, wybierze 8 najsympatyczniejszych par narzeczonych, przyznając im miejsca w Konkursie: od pierwszego do ósmego.
4. Dla zwycięzców Konkursu przewidziane zostały następujące nagrody:
a) za 1 miejsce: 15 000 zł. (piętnaście tysięcy złotych)
b) za 2 miejsce: 10 000 zł. (dziesięć tysięcy złotych)
c) za 3 miejsce: 5 000 zł. (pięć tysięcy złotych)
d) za miejsca od 4 do 8: 1 000 zł. (jeden tysiąc złotych)
5. Nagrody zostaną wypłacone na wskazane przez zwycięzców rachunki bankowe.
6. Nagrody w Konkursie zostaną wypłacone zgodnie z przepisami prawa podatkowego. W przypadku, jeżeli wypłacenie nagrody będzie się wiązało z obowiązkiem pobrania podatku, Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną na pokrycie takiego podatku i pobierze należny podatek.


§ 5
Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.przyjaznyswiat.org.pl.
2. Reklamacje uczestników związane z Konkursem powinny być złożone na piśmie i przesłane listem poleconym na adres Organizatora. Reklamacje powinny zawierać dane uczestnika oraz powody reklamacji.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian warunków Regulaminu, a także do zmiany terminów, przerwania lub odwołania Konkursu. O wszelkich zmianach Organizator poinformuje na stronie internetowej www.przyjaznyswiat.org.pl.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.