Regulamin konkursu

 

Regulamin konkursu „Wygraj wesele marzeń”

 

§ 1

Organizator

Organizatorem konkursu „Wygraj Wesele Marzeń” jest Fundacja Przyjazny Świat Dziecka, z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, KRS: 0000372692, REGON: 142838500 NIP: 5272649409. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 2

Uczestnicy

 1. Konkurs ma charakter otwarty. W Konkursie mogą wziąć udział pary, które mają zamiar i mogą zawrzeć związek małżeński zgodnie z polskim prawem, zamieszkałe na ternie Polski.
 2. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem niniejszego Konkursu, w tym w celu nawiązania kontaktu z właścicielem danych oraz w celach marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wglądu do własnych danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych jest Fundacja Przyjazny Świat Dziecka, z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18.
 3. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona u Organizatora na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca z Organizatorem w okresie trwania Konkursu na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło i umowy zlecenia). Za członka rodziny pracownika Organizatora uważa się jego małżonka, dzieci, rodziców i rodzeństwo oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.
 5. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację nadesłanych zdjęć, imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania oraz opisu o którym mowa w § 4, pkt 6 niniejszego Regulaminu.

 

§ 3

Cele Konkursu

Cele konkursu:

– wybór najsympatyczniejszych par narzeczonych, spośród zgłoszonych do udziału w Konkursie,

– promocja działalności Fundacji Przyjazny Świat Dziecka.

 

§ 4

Zasady Konkursu

 1. Konkurs ma charakter ciągły (cykliczny) i rozpoczyna się 1 stycznia 2018 r.
 2. Laureaci będą wybierani 2 razy w roku:

– pierwszy raz: 10 stycznia każdego roku (zgłoszenia nadesłane do 31 grudnia),

– drugi raz: 10 lipca każdego roku (zgłoszenia nadesłane do 30 czerwca),

przy czym w 2018 roku laureaci będą wybrani 10 sierpnia 2018 r. (zgłoszenia nadesłane do 31 lipca 2018 r.).

 1. Każde zgłoszenie będzie brać udział w Konkursie we wszystkich cyklach konkursu, z cyklem, w którym odbędzie się ślub włącznie.
 2. Ogłaszanie wyników każdego cyklu Konkursu będzie następować na stronie www.przyjaznyswiat.org.pl , w terminach wymienionych w pkt 2.
 3. Aby zgłosić się do konkursu, należy wysłać zgłoszenie na adres mailowy wygrajwesele@przyjaznyswiat.org.pl, wpisując w temacie wiadomości „Wygraj Wesele Marzeń”.
 4. Zgłoszenie powinno zawierać:

 – imiona i nazwiska narzeczonych, miejscowości zamieszkania i numery telefonów,

– datę ślubu

– od jednego do trzech zdjęć pary,

– krótki opis historii waszej znajomości.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń i podanych w nich danych.
 2. Uczestnicy Konkursu oświadczają, że są właścicielami praw autorskich do nadesłanych zdjęć.
 3. Wysłanie zgłoszenia do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
 4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia nieprawdziwe.

 

§ 5

Wyłanianie zwycięzców i przyznawanie nagród

 1. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową.
 2. W każdym cyklu Konkursu zostanie nagrodzonych 8 par narzeczonych.
 3. Komisja konkursowa, spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu, wybierze 8 najsympatyczniejszych par narzeczonych, przyznając im miejsca w Konkursie: od pierwszego do ósmego.
 4. Dla zwycięzców Konkursu przewidziane zostały następujące nagrody:
 5. a) za 1 miejsce: 15 000 zł. (piętnaście tysięcy złotych)
 6. b) za 2 miejsce: 10 000 zł. (dziesięć tysięcy złotych)
 7. c) za 3 miejsce: 5 000 zł. (pięć tysięcy złotych)
 8. d) za miejsca od 4 do 8: 1 000 zł. (jeden tysiąc złotych)
 9. Nagrody zostaną wypłacone na wskazane przez zwycięzców rachunki bankowe.
 10. Nagrody w Konkursie zostaną wypłacone zgodnie z przepisami prawa podatkowego. W przypadku, jeżeli wypłacenie nagrody będzie się wiązało z obowiązkiem pobrania podatku, Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną na pokrycie takiego podatku i pobierze należny podatek.

 

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.przyjaznyswiat.org.pl.
 2. Reklamacje uczestników związane z Konkursem powinny być złożone na piśmie i przesłane listem poleconym na adres Organizatora. Reklamacje powinny zawierać dane uczestnika oraz powody reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian warunków Regulaminu, a także do zmiany terminów, przerwania, odwołania lub zakończenia Konkursu. O wszelkich zmianach Organizator poinformuje na stronie internetowej www.przyjaznyswiat.org.pl.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.